SHERBIMET E SERVISIMIT

GARANCIA RENAULT

GARANCI E RREGULLT E VLEFSHME për 2 vjet , pa kufizime për numrin e kilometrave të kaluara për të gjitha automjetet me përjashtim të automjeteve Espace , Laguna 3 dhe Koleos që kanë periudhën e garancisë të vlefshme për 3 vjet ose 150.000 kilometra të kaluara .

GARANCI PER KORROZIONIN është 12 vjet për të gjitha automjetet e pasagjerëve , duke përfshirë Kangoo dhe Trafic i ri . Për të gjitha automjetet e tjera garanci korrozioni është 6 vjet nga data e dorëzimit të automjetit . GARANCI E ZGJATUR E RENAULT - një zgjidhje e thjeshtë për një udhëtim të qetë .

Garancia e zgjatur e Renault është identike me një garanci të rregullt dy- vjeçare dhe përfshin :
- heqja falas e të gjitha defekteve mekanike , elektronike dhe elektrike në automjet ;
heqja falas e të gjitha pasojave të mundshme mbi automjetin për shkak të këtyre dështimeve ;

Marrëveshja për garancinë e zgjatur të Renault është e vlefshme në rrjetin e shërbimit Renault në 36 vende në Evropë .


Marrëveshja për garanci të zgjatur të Renault skadon kur përmbushet njëri nga dy kushtet e mëposhtme :

a) për personat fizikë :
- nëse automjeti është më i vjetër se 4 vjet ( vjetërsia llogaritet nga data e regjistrimit të parë ) ;
- * se automjeti ka kaluar një total prej më shumë se 80.000 km .

b ) për personat juridikë :
- nëse automjeti është më i vjetër se 3 vjet ( vjetërsia llogaritet nga data e regjistrimit të parë ) ;
- se automjeti ka kaluar një total prej më shumë se 100.000 km .

Çfarë është një garanci kontraktuale ( ose garancia prodhuesit ) Renault ?
Riparimet janë pa pagesë për kohën e vlefshmërisë së garancisë së prodhuesit , me kusht respektimin për mirëmbajtje , në qoftë se automjeti ka një problem që mund të atribuohet një defekti në prodhim, materiali apo montimi , dhe jo përdorimit normal , përdorimit të papërshtatshëm , ndikimet e jashtme , etj . Garancia e Renault vlen për të gjitha pjesët e automjetit dhe për çdo defekt të përfshirë nga kontrata e garancisë . Nënkupton mbulimin e shpenzimeve të riparimeve duke përfshirë edhe pjesët dhe punën , si dhe ndihmën në rrugë 24 orë në ditë në rast se mjeti nuk është në gjendje të lëvizë , me riparimet në vend çdo herë kur është e mundur ose shërbim rimorkimi apo shërbimeve të mundësi së zëvendësimit të automjetit.

Garancia për bojën u referohet pjesëve që paraqesin dëmtim boje që pranohen nga prodhuesi ; zgjat për 3 vjet pa kufizim kilometrazhi për të gjitha makinat Renault në Evropë . Kthimi në gjendjen fillestare merr parasysh gjendjen e përgjithshme të automjetit në lidhje me moshën e automjetit , kilometrazhin dhe të mirëmbajtjes .

Këto parime zbatohen edhe për garancinë kundër korrozionit, të vlefshme për 12 vjet, pa kufizim kilometrazhi ( 6 vjet për Master ) . Kjo garanci është në pajtueshmëri me rekomandimet e prodhuesit dhe kontrolleve të korrozionit të karrocerisë , kornizës trupit dhe shasisë që duhet të kryhet të paktën një herë çdo dy vjet , ndërsa në bazë të kilometrave të listuara në Librezën e mirëmbajtjes dhe garancisë së automjetit .

Automjetet Renault përveç kësaj kanë një periudhë garancie prej 1 viti për riparime dhe pjesë këmbimi dhe për të gjitha riparimet në rrjetin Renault , edhe pas një periudhe një vit të garancisë së kontratës.

Në rast të shitjes : tërë garancia kontraktuale vlen për blerësit e automjetit tuaj me të njëjtat kushte si në kohën e blerjes . Këto kushte janë përshkruar në detaje në broshurën tuaj dhe librezën e mirëmbajtjen dhe garancisë së automjetit .**Garancia Lëvizshmërisë : kushte të veçanta për automjetet VEL SATIS , ESPACE IV , LAGNA E RE: në rast të një dëmtimi në kuadër të garancisë , për të ilën është e nevojshme për të caktuar një takim ( caktuar të paktën 48 orë para riparimit me një kërkesë për një automjet zëvendësimi ) , ju keni mundësi të zëvendësoni automjetin për më së shumti 3 ditë , në varësi të gjëndjes dhe sipas kushteve .

* Vendet : Andorra , Gjermania , Austria , Belgjika , Kroacia , Danimarka , Spanja , Estonia , Finlanda , Franca , Greqia , Hungaria , Islanda , Irlanda , Italia , Letonia , Lihtenshtajni , Lituania , Luksemburgu , Malta , Monako , Hollanda , Polonia , Portugalia , Republika Çeke , San Marino , Sllovenia , Sllovakia , Suedia .Specifikat : Bullgaria dhe Rumania : 2 vite kufizuar në 100 000 km . Norvegjia , Zvicra , Qipro dhe Mbretëria e Bashkuar : 3 vjet ose 100 000 km / 60 000 milje .