Update cookies preferences

Kësti i kredisë 35% më i ulët!

Klienti mund të lë deri në 35% të shumës së makinës në fund të këstit pas 6 vitesh. Kjo do të thotë që klientët mund të kenë një pagesë mujore 35% më të ulët deri në këstin e fundit të kredisë. Norma nominale e interesit për këtë ofertë është 5.99% dhe norma efektive e interesit është 6.34%. Kësti llogaritet me 20% të shumës së pjesëmarrjes së klientit dhe 35% të pagesës përfundimtare pas 6 vitesh. Kjo ofertë mundësohet përmes bankës BKT.